Play safer with PolarCap®

Get in touch

Press Releases

Iman Ziai, CFO på PolarCool AB (publ), har meddelat att han har sagt upp sig. PolarCool kommer påbörja sökningen efter en ny CFO.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool, ABCDx SA, and Lund University have submitted a joint application for EU grants through the Eurostars program. The application could generate up to 1 million Euro in EU grants for the consortium. Eurostars is an EU program which supports international innovative projects led by research and development performing small- and medium-sized enterprises (SMEs). The program has EUR 57 million annually available for co-financing the development of new products and technologies.

The consortium will develop and commercialize PolarTBICheck™, a portable cost-effective solution for early diagnosis and treatment of sports-related concussions. Given the positive existing evidence base for TBICheck™ and PolarCap® System, we are confident that the integration of both products will be an attractive and unique product for athletes and their medical directors.

More than 25 million people annually suffer from a concussion, of which 10 million visit the hospital for a CT examination while the other 15 million are not examined due to the high costs that associated with CT examinations. Particularly in sports medicine, concussions have become a major health problem that causes short- and long-term problems such as headaches, nausea, sound and light sensitivity, depression, and neurodegenerative diseases. Repeated sub-concussive head collisions can also lead to chronic brain damage such as Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE).

Traumatic brain injury contributes to about one-third of all injury-related deaths and represents a significant financial burden ($ 76.5 billion in the United States alone). Cycling, American football, soccer, martial arts, rugby, and ice hockey are the sports where practitioners are most at risk of brain injury.

TBICheck™ is a new rapid blood finger point-of-care test for early diagnostic and decision process. The tool measures a panel of biomarkers in the blood. Within 15 minutes of taking a blood sample, TBICheck™ will provide a diagnostic result, with high precision, determining the risk of incurred brain injury. Within the healthcare sector, TBICheck™ can mean a large cost savings as many CT examinations can be avoided. Currently, the biomarker S100B is an established method for decision process concerning examinations of light and moderate head injuries (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B). According to studies referred to by ABCDx, the combination H-FABP and GFAP has proven to be more effective than the established marker S100B.

TBICheck™ can potentially be used within sports, assisting medical staff in determining whether or not a concussion has occurred. It can also be used as a supplement to clinical diagnostics, as well as to evaluate whether a player needs to start rehabilitation or not. Within the military, where brain injury can incur far from the healthcare facilities, the product can be applied to evaluate whether an injured individual need to seek medical care or not.

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. The results show that cooling with PolarCap® System has been advantageous in the treatment of concussion. A total of 80 cases were reported in the study. The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 12 days. The results are statistically significant (p <?0.001). In addition, more players in the control group (12 of 51; 24%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 of 29; 7%). These results are also statistically significant (p = 0.028).

At the latest board meeting, held on September 26, 2019, PolarCool decided to begin the development of a mobile application (APP) to be used primarily as support for the athlete during the rehabilitation amidst a mild traumatic brain injury (mTBI) and concussion-related diseases. The APP development is intended to be conducted in collaboration with an IT partner. Within the framework of the consortium, both ABCDx and PolarCool will develop mobile applications that will become integrated tools to act as important support for doctors and athletes in the diagnosis and treatment of mild traumatic brain injury (mTBI).

The consortium"s application has now passed an important milestone in step 2, the so-called "eligibility stage". The selection process is shown below. All applications that have passed the eligibility stage are currently being considered by an expert panel and within 4 months of submission, answers are expected to be announced to those who are awarded funds and selected as winners in Eurostars. Thus, towards the end of January 2020 PolarCool expects to be notified of the outcome.

The entire evaluation process is described in detail in this link: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-process-evaluation

For more information

Matz Johansson – CEO PolarCool AB (publ)                                                 
+46 - 731 45 14 93                                                                                           
E-mail: matz.johansson@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool, ABCDx och Lunds Universitet har tillsammans lämnat in en ansökan om EU-bidrag inom ramen för Eurostars. Ansökningen kan ge konsortiet upp till 1 miljon Euro i EU-bidrag. Eurostars är ett EU program som är inriktat mot högteknologiska små- och medelstora företag (så kallad SME). Programmet har årligen 57 miljoner Euro till sitt förfogande, för medfinansiering av utveckling av nya produkter och teknologier.

Konsortiet kommer att utveckla och kommersialisera PolarTBICheck™, en portabel kostnadseffektiv lösning för tidig diagnos och behandling av idrottsrelaterad hjärnskakning. Med hänsyn till det positiva befintliga evidensunderlaget avseende TBICheck™ och PolarCap® System, är vi övertygade om att integrationen av båda produkterna kommer att utgöra en attraktiv och unik produkt för idrottsläkare och idrottare.

Varje år drabbas mer än 25 miljoner människor av hjärnskakning, varav 10 miljoner besöker sjukhuset för en CT-röntgen, medan övriga 15 miljoner inte genomgår undersökningar grund av de höga kostnaderna som CT-röntgen medför. Särskilt inom idrottsmedicin har hjärnskakningar blivit ett betydande hälsoproblem som orsakar kort- och långvariga problem, som huvudvärk, illamående, ljud- och ljuskänslighet, depression och neurodegenerativa sjukdomar. Även upprepade huvudkollisioner kan leda till kronisk hjärnskada såsom kronisk traumatisk encefalopati (Chronic Traumatic Encephalopthy, CTE).

Traumatiska hjärnskador bidrar till ungefär en tredjedel av alla skaderelaterade dödsfall i skador och utgör en betydande ekonomisk börda (76,5 miljarder dollar enbart i USA). Cykling, amerikansk fotboll, fotboll, kampsport, rugby och ishockey är de sporter där utövarna löper högst risk för hjärnskada.

TBICheck™ är ett nytt diagnostikverktyg som via blodprov i fingret mäter mängden av en panel av biomarkörer i blodet. Inom 15 minuter efter att man tagit ett blodprov ger TBICheck™ ett diagnostiskt resultat med hög precision och kan ge utslag om risken för inträffad hjärnskada. Inom sjukvården kan TBICheck™ innebära en stor kostnadsbesparing då ett stort antal CT-undersökningar kan undvikas. Sedan tidigare är biomarkören S100B en etablerad vägvisare för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B). Enligt studier som ABCDx refererar till har kombinationen H-FABP och GFAP visat sig vara effektivare än den etablerade markören S100B.

TBICheck™ kan potentiellt användas inom idrotten då den medicinskt ansvarige är osäker på om en hjärnskakning har förelegat, som ett komplement till klinisk diagnostik och för att värdera om en spelare behöver börja använda hjärntrappan eller inte. Inom det militära, där skador kan ske långt ifrån sjukvården, kan produkten tillämpas för att värdera om en skadad individ behöver uppsöka sjukvård eller inte.

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Resultaten uppvisar att kylning med PolarCap® System har varit till fördel vid behandling av hjärnskakning. Totalt har 80 fall rapporterats i studien. Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 12 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p<?0,001). Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (12 av 51; 24 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 29; 7%). Även dessa resultat är statistiskt säkerställda (p=0,028).

PolarCool beslutade vid senaste styrelsemöte, 26 september, att påbörja utveckling av mobila applikationer (APP) för att i första hand användas som stöd för idrottaren vid rehabilitering av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) och hjärnskakningsrelaterade sjukdomar. APP- utveckling är tänkt att ske i samarbete med en IT- partner. Inom ramen för konsortiet kommer både ABCDx och PolarCool utveckla mobila applikationer som ska utgöra integrerade verktyg till att bli viktiga stöd för läkare och idrottare vid diagnostik och behandling av mild traumatisk hjärnskada (mTBI).

Konsortiets ansökan har nu passerat en viktig milstolpe i steg 2, så kallat ”eligibility stage”. Nedan framgår urvalsprocessen. Samtliga ansökningar som passerat ”eligibility stage” behandlas i nuläget av en expertpanel och inom 4 månader från inlämning väntas svar meddelas för vilka som tilldelas medel och utses som vinnare i Eurostars, dvs mot slutet av januari 2020 får vi besked.

Hela utvärderingsprocessen beskrivs i detalj i denna länk: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-process-evaluation

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Reportern Pierre Eklund har för MedTech Magazine besökt IK Oskarshamn i samband med att klubben har infört PolarCap® System som en del i PolarCools avtal med Svenska Hockeyligan (SHL).  

Reportaget kan läsas i MedTech Magazine nr 3 år 2019, via bifogad fil, eller på PolarCools hemsida via nedan länk: 

https://www.polarcool.se/17/18/polarcap-system-in-media/ 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

MedTech Magazine har intevjuat PolarCools nya VD Matz Johansson. Läs intervjun gjord med reportern Erika Lindbom via länken nedan.  

https://www.medtechmagazine.se/article/view/680078/siktar_mot_marknaden 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools Erik Andersson blir vägledare och bollplank för spelare som drabbas av hjärnskakning. Erik kommer finnas som stöd, för spelare, för att ha någon att vända sig till med eventuella frågor eller för att bara ha någon att prata med. Sico uppger att samarbetet med Erik inte berör hans engagemang i PolarCool, även om SICO ställer sig positiva till PolarCool. 

Mer info finns nedan: 

https://sico.nu/sico-far-en-ny-resurs-i-form-av-stod-for-spelare-vid-hjarnskakning/ 

UEFA meddelar den 1 oktober att organisationen har startat en kampanj för att öka medvetenhet om hjärnskakningar inom fotboll för spelare, läkare, tränare, domare och fans.  

Ämnet hjärnskakning togs upp inom UEFA efter flera högprofilerade fall som inträffade i UEFA: s främsta tävlingar .  

”Spelarnas hälsa är av yttersta vikt och jag tror starkt att de nuvarande bestämmelserna om hjärnskakning måste uppdateras för att skydda både spelarna och läkarna”, sa UEFA: s president Aleksander Ceferin i ett uttalande (https://www.voanews.com/science-health/soccer-leagues-player-unions-team-concussion-protocol).  

Mer info finns nedan: 

https://www.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2625630.html 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har i samarbete med Lunds Universitet/Region Skåne, Biomedicinskt Centrum i Lund samt Limhamn Griffins Sportklubb utfört en studie inom amerikansk fotboll med syfte att tillämpa medicinsk kylning, så kallad selektiv hjärnkylning, som behandlingsmetod vid upprepade slag mot huvudet. Studiens frågeställning är om tillämpning av kylning för interventionsgruppen leder till minskade hjärnskademarkörer än för kontrollgruppen som inte behandlas med kylning.

Bakgrunden till studien är att forskning visar att idrottare som utsätts för ett stort antal slag mot huvudet med tiden uppvisar liknande neurodegenerativ patologi som hjärnskakningsdrabbade individer. Med andra ord krävs det inte längre en hjärnskakning för att fara kan uppstå för hjärnans funktion. De repetitiva slagen påverkar bland annat blod-hjärnbarriären negativt enligt forskningen som ligger till grund för PolarCools studie.

Lagmedlemmar i Limhamn Griffins Sportklubbs seniorlag lämnade under perioden mars-maj 2018 prover för bestämning av vissa biomarkörer på hjärnskada (Tau, Nfl, GFAP, samt eventuell annan inflammationsmarkör), detta för att ha ett individuellt basalvärde. Under studiegången tillämpades hjärnkylning under cirka 45-60 minuter efter träning/match vid ett antal förutbestämda tillfällen, varpå blodprov togs från både interventions- och kontrollgrupp. Koncentrationen av biomarkörer för hjärnskada följdes upp bland båda studiegrupperna.

Resultaten uppvisade inte tillräcklig data beträffande markörerna GFAP och Nfl för att kunna avgöra effekten av kollisionerna samt huruvida medicinsk kylning påverkade biomarkörerna. PolarCool drar slutsatsen att forskningsunderlaget, det vill säga de idrottare som undersöktes, inte utsattes för tillräckligt stor mängd, eller tillräckligt kraftiga kollisioner för att generera markörer för hjärnskada. Därmed är anses data från GFAP och Nfl vara ofullständiga eller ej tillräckliga för att fastställa några resultat.

Markören IL-6 uppvisade intressanta resultat bland interventionsgruppen. Idrottarna uppvisade förhöjda nivåer av IL-6 och medicinsk kylning av interventionsgruppen visade reducerade nivåer av markören efter 1 timme. IL-6 nivån var nere på normal nivå efter 36 timmar. Dock framgick här en designmiss i studien, eftersom kontrollgruppen inte lämnade blodprov 1 timme efter matchen. Interventionsgruppen tog nytt blodprov efter att ha genomgått kylning under 1 timme. Med andra ord gick det ej att avgöra om interventionsgruppens minskning av markörer efter kylning var snabbare än kontrollgruppen, eller om minskningen är av ”naturlig karaktär” som även kontrollgruppen hypotetiskt hade uppvisat om de lämnat prover efter 1 timme.

PolarCool gör bedömningen att ytterligare en studie behövs för att undersöka om medicinsk kylning i samband med utövande av kontakt- eller kollisonssport har inverkan på markörer för hjärnskada. Därmed avser PolarCool genomföra en liknande, konfirmerande, studie inom boxning eller annan kampsport där betydligt mer frekventa slag mot huvudet bedöms förekomma.

Rapport från studien bifogas.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

At the latest board meeting, held on September 26, 2019, PolarCool AB (publ) decided to begin the development of mobile application (APP) to be used primarily as support for the athlete during the rehabilitation amidst a mild traumatic brain injury (mTBI) and concussion-related diseases. The APP development is intended to be conducted in collaboration with an IT partner.

PolarCool AB (publ) currently estimates that the APP development will not affect the company"s revenues for 2019 and 2020. The cost of developing the APP cannot be assessed today and is entirely dependent on the contract format with a potential IT partner. PolarCool AB (publ) has initiated preliminary investigations with a potential supplier. Furthermore, PolarCool believes that the APP development may have to be interrupted if the company cannot sign an agreement with an IT partner.

PolarCool AB (publ) has applied for a trademark for potential future solutions. The application for trademark registration was filed on September 22, 2019. The goods and services listed for the trademark applied for - PolarConcussion - are not something the company promises to develop.

In the next quarterly report, PolarCool AB (publ) will provide further information on the development of a mobile application (APP).

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on September 30, 2019. 

For more information

Matz Johansson – CEO PolarCool AB (publ)                                                 
+46 - 731 45 14 93                                                                                           
E-mail: matz.johansson@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB (publ) beslutade vid senaste styrelsemöte, 26 september 2019, att påbörja utveckling av mobila applikation (APP) för att i första hand användas som stöd för idrottaren vid rehabilitering av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) och hjärnskakningsrelaterade sjukdomar. APP- utveckling är tänkt att ske i samarbete med en IT- partner.

PolarCool AB (publ) bedömer i dagsläget att APP- utveckling inte kommer påverka bolagets intäkter för 2019 och 2020. Kostnad för utveckling kan idag inte bedömas och är helt beroende av avtalsform med en eventuell IT- partner. PolarCool AB (publ) har inlett preliminära sonderingar med potentiell leverantör. Vidare bedömer bolaget att APP- utveckling kan behöva avbrytas om bolaget inte kan teckna avtal med en IT-partner.

PolarCool AB (publ) har ansökt om varumärke för eventuella framtida lösningar. Ansökan om varumärkesregistrering är ingiven den 22 september 2019. Varor och tjänster som anges för ansökt varumärke – PolarConcussion – är inte något bolaget ger löfte om att utveckla.

PolarCool AB (publ) kommer i nästa kvartalsrapport lämna ytterligare information om beslutad utveckling av mobila applikation (APP). 

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Rasmus Kågström på HockeySverige.se har intervjuat Erik Andersson om hans kamp för att hjälpa idrottare som drabbats av hjärnskakning. Läs den intressanta intervjun på deras hemsida, via följande länk:

https://www.hockeysverige.se/2019/09/23/jag-brinner-for-att-vanda-den-har-utvecklingen 


r mer information

Iman Ziai – CFO                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB har ingått ett samarbetsavtal med det schweiziska bolaget ABCDx SA avseende utvärdering och potentiellt försäljningi Norden av produkten TBICheck™, en portabel anordning för detektering av mild traumatisk hjärnskada. Samarbetsavtalet medför möjligheten för PolarCool att erhålla ett exklusivt distributionsavtal avseende försäljning av TBICheck™ på den nordiska idrottsmarknaden samt ett icke-exklusivt distributionsavtal på den nordiska sjukvårdsmarknaden. PolarCool kan därmed bredda produktportföljen med ett unikt erbjudande som har god potential inom idrottsmedicin och som även sträcker sig till sjukvårdsmarknaden.

Utvärderingen bedöms inte kosta PolarCool mer än nyttjande av befintliga resurser.

TBICheck™ är ett nytt diagnostikverktyg som via finger blodprov mäter mängden av en panel av biomarkörer i blodet. Inom 15 minuter efter att man tagit ett blodprov ger TBICheck™ ett diagnostiskt resultat med hög precision och kan ge utslag om risken för inträffad hjärnskada.

Användningsområden för TBICheck™ innefattar idrottsmedicin, militären, akutmottagningar, pediatrisk vård, ambulansvård och vårdhem.

Inom sjukvården kan TBICheck™ innebära en stor kostnadsbesparing då ett stort antal CT-undersökningar kan undvikas. Sedan tidigare är biomarkören S100B en etablerad vägvisare för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B)

Enligt studier som ABCDx refererar till har kombinationen H-FABP och GFAP visat sig vara effektivare än den etablerade markören S100B.

TBICheck™ kan potentiellt användas inom idrotten då den medicinskt ansvarige är osäker på om en hjärnskakning har förelegat, som ett komplement till klinisk diagnostik och för att värdera om en spelare behöver börja använda hjärntrappan eller inte.

Inom det militära, där skador kan ske långt ifrån sjukvården, kan produkten tillämpas för att värdera om en skadad individ behöver uppsöka sjukvård eller inte.

Inom ramen för samarbetet kommer PolarCool och ABCDx utvärdera marknadspotentialen inom sjukvård- och idrottsmarknaden och utveckla en affärsplan som ligger till grund för ett exklusivt distributionsavtal för den nordiska idrottsmarknaden. Genom att utöka produktportföljen med ett diagnostikverktyg kan PolarCool presentera ett unikt kunderbjudande som omfattas av såväl diagnostik som behandling av hjärnskador. PolarCool och ABCDx kommer i nästa skede att utvärdera TBICheck™ hos ett antal slutanvändare inom sjukvård- och idrottsmarknaden.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Samarbetsavtalet med ABCDx avseende produkten TBICheck™ medför en stor potential för tillväxt och utgör således en viktig milstolpe i PolarCools korta historia. PolarCool har fått denna möjlighet utifrån bolagets intressanta marknadssituation med genombrott i form av studieresultat samt avtal med Svenska Hockeyligan.

PolarCools vetenskapliga rådgivare, professor Niklas Marklund, kommenterar;

-        H-FABP i kombination med GFAP är en lovande biomarkör för att värdera om en hjärnskada förelegat, även om ytterligare studier behövs för att faställa dess nytta. De initiala studierna som hittills publicerats kring biomarkörerna och produkten har utvärderat frågeställningen om denna panel av biomarkörer kan förutsäga förekomst av CT-positiva fynd eller inte, det vill säga att om testet kan användas för att avgöra om en patient behöver göra CT-undersökning eller inte. Ett sådant test skulle välkomnas av sjukvården då CT-undersökningar innebär en kostnad, belastning av befintliga resurser och en exponering av strålning för patienten.

Niklas Marklund kommenterar vidare;

-        I USA har två biomarkörer (GFAP och UCH-L1) registrerats som biomarkörer för att värdera om hjärnskada föreligger och för att värdera om CT-undersökning är indicerad eller inte, och i Norden används S100B i värdering av lättare skallskador på många akutmottagningar. I de aktuella studierna som ABCDx refererar till framkommer att kombinationen av H-FABP och GFAP troligen är ännu bättre än den enskilde biomarkören, vilket ytterligare kan skärpa diagnostiken av skallskador och kanske även hjärnskakningar inom idrotten.

ABCDx VD professor Jean-Charles Sanches kommenterar; 

-        Vi är mycket glada över att inleda detta samarbete med PolarCool och professor Marklund för att komma in på sportmarknaden i Norden. Vårt mål är att utvärdera och bekräfta prestandan hos de utvalda panelerna med biomarkörer för upptäckt av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) inom idrotten. Förmågan att upptäcka mTBI är idag tyvärr mycket begränsad inom idrott, vilket leder till många komplikationer. TBICheck™ teknologin är definitivt ett sätt att dels svara på detta ouppfyllda behov som redan lyfts fram av många nationella idrottsförbund, dels öka allmänhetens medvetenhet. 


r mer information

Iman Ziai – VD PolarCool                       Prof. Jean-Charles Sanchez – VD ABCDx
+46 - 733 -99 23 17                                 +41 22 545 12 89                      
E-mail: iman.ziai@polarcool.se               Email: jean-charles.sanchez@abcdx.ch

Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om ABCDx

ABCDx (Advanced Brain Companion Diagnostics) är ett spin-off företag från universitetet i Genève och Vall d"Hebron Institute of Research i Barcelona som upptäcker och utvecklar diagnostiska verktyg med målsättningen att omvandla vården för patienter med hjärnskador. ABCDx produkter hjälper sjukvårdspersonal i processen för gallring, diagnos och behandling av patienter som drabbats av potentiell hjärnskada som stroke och trauma.PolarCool AB has entered into a partnership agreement with the Switzerland based company ABCDx SA for evaluation and potential sales rights in the Nordic region for TBICheck ™, a portable device for detection of mild traumatic brain injury. The partnership agreement provides the opportunity for PolarCool to obtain an exclusive distributor agreement for the sale of TBICheck ™ in the Nordic sports market, and a non-exclusive distributor agreement in the Nordic healthcare market. PolarCool could thereby widen its product portfolio with a unique offering that has good potential within sports medicine, and which extends to the health care sector.

The evaluation is not expected to increase PolarCool’s cost basis aside from the use of existing resources.

TBICheck ™ is a new rapid blood finger point-of-care test for early diagnostic and decision process. The tool measures a panel of biomarkers in the blood. Within 15 minutes of taking a blood sample, TBICheck ™ will provide a diagnostic result, with high precision, determining the risk of incurred brain injury.

The market segmentation of TBICheck ™ include sports medicine, military, emergency departments, pediatric departments, ambulance care and nursing homes.

In the healthcare sector, TBICheck ™ can mean a great cost saving as a large number of CT examinations can be avoided. Currently, the biomarker S100B is an established method for decision process concerning examinations of light and moderate head injuries (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B)

According to studies that ABCDx refers to, the combination of H-FABP and GFAP has been shown to be more effective than the established marker S100B or GFAP alone.

TBICheck ™ can potentially be used within sports, assisting medical staff in determining whether or not a concussion has occurred. It can also be used as a supplement to clinical diagnostics, as well as to evaluate whether a player needs to start rehabilitation or not.

Within the military, where brain injury can incur far from the healthcare facilities, the product can be applied to evaluate whether an injured individual need to seek medical care or not.

Within the framework of the partnership, PolarCool and ABCDx will evaluate the market potential in the healthcare and sports market and develop a business plan that forms the basis of an exclusive distribution agreement in the Nordic region in the sport segment. By expanding the product portfolio with a diagnostic tool, PolarCool can present a unique customer offering that includes diagnostics as well as treatment of brain damage. PolarCool and ABCDx will in the next phase evaluate TBICheck ™ together with end users in the healthcare and sports market.

PolarCool"s CEO Iman Ziai comments;

-        The partnership agreement with ABCDx concerning the product TBICheck ™ has a great potential for growth and thus constitutes an important milestone in PolarCool"s short history. PolarCool has been given this opportunity based on the company"s interesting market situation with breakthroughs in the form of study results and partnership with the Swedish Hockey League.

PolarCool"s Scientific Advisor, Professor Niklas Marklund, comments;

-        H-FABP combined with GFAP are promising biomarkers to evaluate whether a brain injury has occurred, although further studies are needed to determine its benefit. The initial studies published to this date concerning the biomarkers and the product address the question of whether this panel of biomarkers can predict the presence of CT-positive findings or not, that is, if the test can be used to determine whether or not a patient needs to do CT examination. Such a test would be welcomed by the healthcare sector as CT examinations involve a cost, burden on existing resources, and an exposure of radiation to the patient.

Niklas Marklund comments further;

-        In the US, two biomarkers (GFAP and UCH-L1) have been registered as biomarkers to evaluate whether brain damage is present and to evaluate whether CT examination is indicated or not. In the Nordic region, S100B is currently used in several emergency departments to evaluate milder head trauma. In the current studies referred to by ABCDx, it appears that the combination of H-FABP and GFAP is probably even better than the individual biomarker, which could further enhance the diagnostic accuracy of head injuries and perhaps even concussions in sports.

ABCDx CEO, Pr Jean-Charles Sanchez comments further ;

-        We are very pleased to initiate this collaboration with PolarCool and Professor Marklund to enter the sport market in the Nordic countries. Our objective is to evaluate and confirm the performance of the selected panels of biomarkers for the detection of mild traumatic brain injury in sports. Mild TBI detection is today unfortunately very limited in sports, leading to many complications. TBICheck™ technology is definitely a way to answer to this unmet need, already highlighted by many national sport federations and the raising public concern and awareness.

For more information  

Iman Ziai – CEO PolarCool                    Prof. Jean-Charles Sanchez – CEO ABCDx
+46 - 733 -99 23 17                                 +41 22 545 12 89                      
E-mail: iman.ziai@polarcool.se               Email: jean-charles.sanchez@abcdx.ch 

About PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

About ABCDx SA 

ABCDx (Advanced Brain Companion Diagnostics) is a spin-off company from the University of Geneva and the Vall d"Hebron Institute of Research of Barcelona that discovers and develops diagnostic tools aiming at transforming care for patients with brain injuries. ABCDx’s devices help healthcare professionals in the triage, diagnosis and treatment decision process at the point-of-care for patients presenting potential brain injury such as stroke and trauma. PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

I april 2019 publicerade PolarCool resultat från dittills rapporterade fall i pilotstudien. Den 16 augusti offentliggjorde PolarCool att nyinkommen data ytterligare stärkte de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med kylning med PolarCap® System. Detta har medfört att ansvariga forskare ämnar göra en vetenskaplig publicering.

Nu har samtliga tillkommande data från föregående säsong erhållits och analyserats, och resultaten uppvisar med ännu större tydlighet att kylning med PolarCap® System har varit till fördel vid behandling av hjärnskakning. Totalt har 80 fall rapporterats i studien. Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 12 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p<0,001).

Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (12 av 51; 24 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 29; 7%). Även dessa resultat är statistiskt säkerställda (p=0,028).

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                                
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. A total of 12 teams participated in the study; the intervention group has used the PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

In April 2019, PolarCool published results from, till then, reported cases in the pilot study. On August 16, PolarCool announced that additional obtained data further strengthened the preliminary results showing significant benefits of cooling with the PolarCap® System. This led to the principal investigator deciding on the intention to make a scientific publication.

Now all the additional data from the previous season have been obtained and analyzed, and the results show even more clearly that cooling with PolarCap® System has been advantageous in the treatment of concussion. A total of 80 cases were reported in the study. The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 12 days. The results are statistically significant (p <0.001).

In addition, more players in the control group (12 of 51; 24%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 of 29; 7%). These results are also statistically significant (p = 0.028).

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on September 6, 2019. 

For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool:s styrelse har utsett Matz Johansson till ny vd. Han efterträder Iman Ziai som kommer fortsätta i rollen som CFO och IR-ansvarig.

PolarCools styrelseordförande, Mats Forsman, kommenterar;

-        Styrelsen är mycket glad att kunna utse Matz Johansson till ny vd. Matz har en bred bakgrund inte minst inom det för oss viktiga området medicinteknik. Han är en respekterad ledare och rätt typ av affärsman till att utveckla vårt erbjudande för att skapa djupa relationer med såväl nationella och internationella kunder. Styrelsen har en långsiktig strategi för PolarCool och är fast besluten om att fortsätta leverera på den.

Matz Johansson har en omfattande karriär med olika chefspositioner på ledande företag inom medicinteknik och eHälsa. Matz tillför ledarerfarenhet och värdefull medicinteknisk affärskompetens från sina tidigare roller som General Manager, VD, försäljningsdirektör och försäljningschef. Han har byggt ett gediget affärskunnande från internationella och nordiska företag, genom arbete på General Electric, Siemens, Scanex Medical Systems, Opus Dental, CompuGroup Medical och senast på Doro.

Matz Johansson kommenterar;

-        Det är med stor energi och inspiration jag tar mig an uppgiften som vd för PolarCool AB (publ). Jag känner en oerhörd glädje över att få marknadsetablera PolarCap® globalt som den absolut främsta behandlingsmetoden till att motverka och lindra skador från hjärnskakningar inom idrotten. De lösningar som PolarCool erbjuder kommer fylla en särskild roll för att stödja en långsiktig och trygg idrottsutövning inom många olika sporter, både för professionella och amatörer. PolarCap® har i en svensk vetenskaplig studie med statistisk signifikans visat att ishockeyspelare med hjärnskakning får bättre återhämtning och kan återvända till spel tidigare, vilket anses vara förknippat med minskat långtgående fysiskt som psykiskt lidande. Vi ser fram emot att skapa ytterligare klinisk evidens i pågående och planerade studier inom flera sporter. PolarCools inriktning framåt är nu tydlig. Tillsammans med idrottsvärlden kommer PolarCool leverera tillväxt- och förändringsagenda för att idrott ska kunna utövas tryggt och säkert. Det är på den vägen vi kommer att skapa långsiktiga värden för våra kunder och ägare, säger Matz Johansson.

Iman Ziai, som har varit tillförordnad vd sedan 2018, har det senaste året gjort ett fantastiskt jobb genom att först drivit igenom en marknadsnotering på Spotlight Stock Market och därefter tillsammans med kollegor och vetenskapliga rådgivare nått oerhört viktiga milstolpar i avslutade och påbörjade studier. PolarCool har genom hans försorg blivit redo för nästa fas på en spännande resa. Styrelsen och Matz Johansson tackar Iman för hans värdefulla insats och önskar honom lycka till i sin nya operativa roll.

Iman Ziai kommenterar;

-        Det är med glädje och tillförsikt som jag lämnar över taktpinnen till Matz Johansson. Som delägare och styrelseledamot är jag övertygad om att Matz är rätt person för att driva igenom den tillväxtresa som väntar PolarCool och dess aktieägare.

Matz Johansson tillträder som VD för PolarCool AB (publ) den 16 september. Iman Ziai kommer då fortsätta i rollen som CFO och IR-ansvarig.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool"s Board of Directors has appointed Matz Johansson as new CEO. He succeeds Iman Ziai who will continue as CFO and head of Investor Relations.

PolarCool"s Chairman of the Board, Mats Forsman, comments;

-        The Board is very pleased to be able to appoint Matz Johansson as new CEO. Matz has a broad background, not the least from the medical device field, which is important to us. He is a respected leader and the right type of businessman to develop our offering to create strong relationships with both national and international customers. The Board has a long-term strategy for PolarCool and is determined to continue delivering on it.

Matz Johansson has had an extensive career with various managerial positions at leading companies within the medical device field and eHealth. Matz brings leadership experience and valuable medical device business expertise from his previous roles as General Manager, CEO, Sales Director and Sales Manager. He has built a solid business knowledge from international and Nordic companies, through work at General Electric, Siemens, Scanex Medical Systems, Opus Dental, CompuGroup Medical, and most recently at Doro.

Matz Johansson comments;

-        It is with great energy and inspiration that I take on the role of CEO of PolarCool AB (publ). I feel immense joy in having the opportunity to establish PolarCap® globally as the absolute best treatment method to counteract and alleviate injuries from sports concussions. The solutions offered by PolarCool will play a significant role in supporting long-term and safe participation in many different sports, for professionals and for amateurs. In a Swedish scientific study where concussed ice hockey players were treated with PolarCap®, the results backed by statistical significance showed that the players had better recovery and returned to play earlier, which is associated with reduced physical and mental distress. We look forward to generating additional clinical evidence in ongoing and planned studies in several sports. PolarCool"s direction for the future is now clear. Together with the world of sports, PolarCool will deliver on its agenda for growth and change to ensure that sports can be practiced safely and securely. Through this path we will create long-term values ??for our customers and shareholders, says Matz Johansson.

Iman Ziai, who has been acting CEO since 2018, has done a fantastic job in the past year by leading the company through an initial public offering on Spotlight Stock Market and then, along with colleagues and scientific advisors, reached extremely important milestones in completed and initiated studies. Through his care, PolarCool has become ready for the next phase on an exciting journey. The Board and Matz Johansson thank Iman for his valuable efforts and wish him good luck in his new operational role.

Iman Ziai comments;

-        It is with pleasure and confidence that I leave the reins to Matz Johansson. As a shareholder and Director of the Board, I am convinced that Matz is the right person to lead us on this growth journey that awaits PolarCool and its shareholders.

Matz Johansson will commence his role as CEO of PolarCool AB (publ) on September 16, 2019. Iman Ziai will then continue as CFO and head of Investor Relations.


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCap® System är en "kylhjälm" vars syfte är att genom kylning av huvud och hals sänka temperaturen i hjärnan och därmed minska effekterna av kraftiga huvudsmällar. Något som hittills dessutom visat sig förkorta  skaderehabiliteringstiden avsevärt för drabbade individer.

Tomas Sandlin, ansvarig för Thoren Business School och Tegs SK:s hockeygymnasium, kommenterar;

-          Det är ingen hemlighet att antalet hjärnskakningar ökat inom ishockeyn och för oss är det viktigt att ta hand om våra elever i alla avseenden, inte minst genom att aktivt engagera oss och arbeta tillsammans för att höja spelarnas säkerhet. Jag är övertygad om att fler klubbar kommer följa vårt exempel. 

Avtalet innebär också att ishockeyföreningen Tegs SK:s representationslag på senior- och juniorsidan kommer att kunna använda systemet.

Före detta elithockeyspelaren Erik Andersson med två SM-guld och med närmare 500 SHL-matcher på meritlistan tvingades själv avsluta hockeykarriären efter upprepade hjärnskakningar. I och med sitt engagemang i PolarCool ser Erik fram emot samarbetet för att höja spelarnas säkerhet.

-          Det är så klart glädjande att Thoren Business School i Umeå väljer att bli första skolan i Sverige att tillhanda PolarCap® System till sina hockeyelever. Jag ser detta som en naturlig del i vår ambition göra det säkrare för våra ungdomar att spela ishockey och både hoppas och tror att fler kommer att ta efter och på allvar visar att de jobbar aktivt med och mot problemen med huvudskador inom hockeyn, säger Erik Andersson.

Ordern har ett värde om knappt 0,1 MSEK.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

I april 2019 publicerade PolarCool resultat från dittills rapporterade fall i pilotstudien. Efter att ytterligare data inkommit från föregående säsong och preliminärt analyserats kan PolarCool idag meddela att det uppdaterade resultatet är så pass signifikant att ansvariga forskare ämnar göra en vetenskaplig publicering. Nyinkommen data stärker ytterligare de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med kylning. Resultaten kommer att presenteras i samband med att samtliga tillkommande data från föregående säsong erhållits och analyserats. En vetenskaplig artikel beräknas publiceras under första halvåret 2020.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. A total of 12 teams participated in the study; the intervention group has used the PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

In April 2019, PolarCool published results from, till then, reported cases in the pilot study. As additional data has been received from the previous season and preliminarily analyzed, PolarCool can today announce that the updated result is so significant that the principal investigator of the study intends to make a scientific publication. The recently received data further strengthens the preliminary results that showed significant benefits of cooling. The complete results will be presented as soon as all the additional data from the previous season is obtained and analyzed. A scientific article is expected to be published in the first half of 2020. 

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on August 16, 2019. 


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

This week PolarCool has started installing PolarCap® System among the teams in the Swedish Hockey League (SHL), in accordance with the order received and published in April 2019. The first teams visited were Växjö Lakers and the newcomers in SHL, IK Oskarshamn. PolarCool"s representatives Erik Andersson and Eric Rennermalm will visit the 14 teams in the coming weeks to install and introduce the product for players and management. Starting in August 2019 and lasting for two years, all teams in SHL will apply PolarCap® System in cases of suspected or diagnosed concussion, with the aim of establishing a standardized treatment method in SHL.

As part of a commitment to broaden sales to additional sports, PolarCool has also visited a football team in the second league, Superettan. Moving forward, PolarCool will further focus on creating acceptance within football.

Follow PolarCool’s journey on social media via LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/33269840/admin/) and via Twitter (https://twitter.com/polarcoolab


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

Denna vecka har PolarCool påbörjat installation av PolarCap® System hos lagen i Svenska Hockeyligan (SHL), i enlighet med den order som erhölls och offentliggjordes i april 2019. De första lagen som besöktes var Växjö Lakers samt nykomlingarna i SHL, IK Oskarshamn. PolarCools representanter Erik Andersson och Eric Rennermalm kommer de närmaste veckorna besöka de 14 lagen för att installera och introducera produkten för spelare och ledning. Från och med augusti 2019 påbörjas den period om två säsonger där PolarCap® System ska tillämpas vid misstänkt eller diagnostiserad hjärnskakning, i syfte att etablera en standardiserad behandlingsmetod i SHL.

Som en del i en satsning på att bredda införsäljningen till ytterligare idrotter har PolarCool även besökt ett fotbollslag i Superettan. PolarCool kommer framgent lägga ytterligare fokus på att skapa acceptans inom fotboll.

Följ PolarCools resa på sociala medier via LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/33269840/admin/) och via Twitter (https://twitter.com/polarcoolab


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Nyckeltal (tkr) 2019.04.01- 2018.04.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2018.06.30 2018.12.31
Nettoomsättning -0 -0 -0 -0 -0
Summa rörelseintäkter 360 0 360 0 7
Resultat efter finansiella poster -1 522 -197 -2 780 -230 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -24 0 -42 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 3 858 31 3 858 31 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,57 -63,17 -1,03 -73,74 -2,77

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 •  PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System. 
 •  PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan (SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje kvartalet 2019.  
 •  Bolaget genomför sammanläggning av aktier med villkoren 1:16 
 •  En etablering i Storbritannien och Irland inleds i samarbete med Nisus Medical Ltd 
 •  Bolagets Advisory Network utökas med Dr Mohammad Fazel.  
 •  Organisationen förstärks med en Quality Assurance Manager 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari - juni 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 juli 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 26 juli 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools styrelseordförande, Mats Forsman, förlänger det lock-up avtal om 12 månader som ingicks i september 2019. Lock-up avtalet innebär att Mats Forsman förbinder sig att inte utan skriftligt medgivande från PolarCool avyttra eller pantsätta mer än 10 procent av sitt sammanlagda innehav av aktier eller aktierelaterade värdepapper i PolarCool AB (publ). Avtalet sträcker sig till 31 december 2020.

Även bolagets VD, Iman Ziai, förlänger tidigare ingånget avtal som därmed sträcker sig till 31 december 2020.

Mats Forsmans innehav (inklusive innehav via bolag) uppgår till 8 697 stycken aktier, motsvarande 0,3 % av PolarCools aktier och röster.

Iman Ziais innehav (inklusive innehav via kapitalförsäkring) uppgår till 32 789 stycken aktier, motsvarande 1,22 % av PolarCools aktier och röster.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) has started a collaboration with Nisus Medical Ltd regarding market establishment in the UK and Ireland.

Nisus Medical Ltd, operating in the UK and Ireland, specializes in helping international manufacturers introduce innovative medical devices in the UK and Ireland.

Nisus Medical Ltd representing PolarCool AB (publ) introducing PolarCap® System into the UK and Ireland continue to make significant progress toward product evaluation with Rugby Football Union, National and Regional teams. Since commencing activities, Nisus Medical have raised awareness of the PolarCap® System, concussion rehabilitation, and connected with many of the key players in the market - from team Sports Scientists, lead physiotherapists, brain and head injury medical consultants to Chief Executives, Medical Directorate and Lead coaches. Nisus Medical and PolarCool are confident that the next phase of introduction to UK and Ireland will be full evaluations on first team players in 2019 with the core aim of replicating the beneficial results as seen in the Swedish Hockey League groundbreaking study. 

To pave the way for future PolarCap® uptake following successful evaluations in RFU, Nisus Medical also have connected with lead stakeholders in Premiership and Championship Football, The FA, UEFA, Horse Racing leads, Formula 1 Motorsport, Rugby League and UK basketball. 

Follow Nisus Medical’s progress with PolarCap® System through LinkedIn and Twitter (www.twitter.com/nisusmedical) as well as on their website (www.nisusmedical.com).


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

About Nisus                                                                                                                          

Nisus Medical Ltd. (UK and Ireland) specialize in assisting international manufacturers introduce innovative medical devices into the United Kingdom and Irish Medical NHS and Private Healthcare markets. Our areas of expertise are innovative medical devices within oncology, thermotherapy & diagnostics. 

Nisus Medical was founded in 2010 by Directors, Scott McGovern & Benjamin Allen and our team has over 20 years’ experience in Healthcare sales and marketing having previously worked in global companies such as Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, ICU Medical and Pfizer.     

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende marknadsetablering i Storbritannien och Irland.

Nisus Medical Ltd specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irland.

Nisus Medical Ltd, representerande PolarCool AB (publ) som introducerar PolarCap® System i Storbritannien och Irland, fortsätter att göra betydande framsteg mot att inleda produktutvärdering inom Rugby Football Union, landslag och regionala klubbar. Sedan samarbetet inleddes har Nisus Medical ökat medvetenheten om PolarCap® System, om hjärnskakningsrehabilitering samt nätverkat med många av de viktigaste aktörerna på marknaden- från idrottsforskare, ledande sjukgymnaster och medicinska konsulter inom hjärntrauma, till chefer, medicinska direktörer och lagtränare och coacher. Nisus Medical och PolarCool är övertygade om att nästa fas i introduktionen på marknaden kommer att bli fullskaliga utvärderingar under 2019 med det primära målet att replikera de positiva resultaten och erfarenheterna från den banbrytande pilotstudien med Svenska Hockeyligan (SHL).

För att bana väg för ytterligare etablering med PolarCap® System- efter framgångsrika utvärderingar inom Rugby Football Union- har Nisus Medical nätverkat med och inlett dialog med intressenter i Premier League och Championship Football, FA, UEFA, Formula 1, Rugby League samt inom basket och ridsport.

Följ Nisus Medicals väg framåt med PolarCap® via LinkedIn och Twitter (www.twitter.com/nisusmedical) samt via hemsidan (www.nisusmedical.com).


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om Nisus                                                                                                                             

Nisus Medical Ltd. (Storbritannien och Irland) specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irish Medical NHS och Private Healthcare. Våra kompetensområden är innovativa medicintekniska produkter inom onkologi, termoterapi och diagnostik.

Nisus Medical grundades 2010 av regissörerna Scott McGovern & Benjamin Allen och vårt team har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård, som tidigare arbetat i globala företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, ICU Medical och Pfizer.

PolarCool har förstärkt organisationen med en Quality Assurance Manager samt en Account Manager.

Som Quality Assurance Manager (QA) tillträder Johan Ralf med 15 års erfarenhet inom medicinteknisk utrustning och läkemedelstillverkning, senast från Baxter. Johan har hög kompetens inom kvalitetsledningsarbete utifrån aspekterna Quality Assurance, Quality Control (QC), Corrective and Preventive Action (CAPA) och Good Documentation Practice (GDP). PolarCools måsättning är att etablera ett eget Quality Management System (QMS), erhålla ISO certifiering, samt erhålla EC certifikat för att framgent ha möjligheten att bredda produktportföljen i eget regi.

Eric Rennermalm tillträder den nordiska direktförsäljningsstyrkan i rollen som Account Manager Syd, med ansvar för södra Sverige och Danmark. Eric har god erfarenhet från försäljning till konsument samt en passion för behandlingsområdet som PolarCool är verksam inom. Eric blir del av säljstyrkan i Norden som genom direktförsäljning ska etablera en bred bas med installerade PolarCap® System.

Sedan tidigare är Erik Andersson, före detta professionell ishockeyspelare med erfarenhet från bland andra Skellefteå AIK och Malmö Redhawks, verksam som affärsområdesansvarig för ishockey med parallellt ansvar som Account Manager Nord.

Inom närmaste halvåret ämnar PolarCool förstärka säljorganisationen med dels en affärsomårdesansvarig för kampsport och dels en Account Manager med ansvar för mellersta Sverige och Stockholm.

PolarCools VD, Iman Ziai, kommenterar;

-Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen ska initieras under andra halvåret 2019. Vi förbereder nu organisationen för att uppnå dels detta mål och dels vår övergripande säljplan för de närmaste 3 åren. För att uppnå vår vision- att PolarCap® System ska tillämpas som standardbehandling vid hjärntrauma inom idrott och fritidsaktiviteter- etablerar vi en sälj- och marknadsorganisationen som kan ta oss till mål, samt en intern stödorganisation som hanterar bland annat regulatoriska aspekter.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) gör ytterligare en värdefull rekrytering när Dr Fazel Mohammad går med i bolagets rådgivande nätverk (Advisory Network). Dr Fazel är en ledande forskare inom hypotermi och hans erfarenheter kommer bidra till att PolarCools kliniska och vetenskapliga verksamhet förstärks. Vid sidan av bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner och professor Niklas Marklund, utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

Dr Fazels erfarenhet från akademin och industrin varierar från forskning inom biomedicinsk teknik till translationell diagnostik samt hypo- och hypertermi behandlingstillämpningar i värme- och temperaturrelaterade processer i levande vävnader och hur de kan tillämpas vid utformningen av terapeutiska anordningar. Dr Fazel tog doktorsexamen i medicinsk biofysik från Western University, Kanada. Hans publikationer inkluderar konferenspapper (40), tidskriftsartiklar (16) och amerikanska patentansökningar (2).

Under och efter doktorandstudierna har han fått flera internationella och kanadensiska utmärkelser från National Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC), John P. Robarts Award för Innovativ Medicinsk Forskning och HAYASHI-utmärkelse för den bästa forskningen inom terapeutisk och temperaturhantering. Hans doktorand- och postdoktorala forskning berörde utvecklingen av en innovativ metod för selektiv hjärnkylning som kan användas till patienter som drabbats av hjärntrauma.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Dr Fazels kunskap inom hypotermi är oerhört värdefullt för PolarCool och hans passion för ämnesområdet hjärnkylning utgör en viktig källa för kunskap och utveckling inom bolaget. Det är med glädje och stolthet vi välkomnar Dr Fazel till PolarCool.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende marknadsetablering i Storbritannien och Irland, vilket blir PolarCools första satsning på en större marknad. Inträdet i Storbritannien inleds med fokus på rugby, avsikten är att i förlängningen bredda närvaron till övriga idrottsgrenar.

Nisus Medical Ltd, verksam inom Storbritannien och Irland, specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irland (via bland andra Medical NHS och Private Healthcare). Nisus Medical grundades 2010 och ägarna har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård ifrån företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare och Pfizer.

Hjärnskakningar inom rugbyn i Storbritannien är ett allvarligt problem och behovet är stort av innovativ utrustning för att mildra dess allvarliga konsekvenser. Därtill förväntas rugbyklubbarna kunna nyttja PolarCap® System i fall av repetitiva slag som tydligt visat sig ha sneurologiska konsekvenser. Rugbyn är tillsammans med fotboll de största idrottsgrenarna i Storbritanninen och Irland med cirka 2,3 miljoner utövare på junior och seniornivå.

Enbart inom landslagen och de högsta tävlingsserierna i Storbrittanien och Irland omsätts cirka 1 miljard pund (GBP).

Tillsammans kommer Nisus Medical och PolarCool arbeta dels gentemot de professionella lagen i Rugby League och Rugby Union, dels skolor och universitet vilka utgör en bred och omfattande marknad, och därtill flertalet andra rugbyorganisationer och klubbar runtom regionen.

Nisus ser stor potential i PolarCap® System och understryker att de bedömer den potentiella lönsamheten vara mycket god. Genom inträdet i Storbritannien och Irland beräknar PolarCool avsevärt öka antalet installerade system och intäkter under perioden 2020-2021, då det finns fler än 80 lag enbart i den mest mogna kundkategorin- landslag och högsta tävlingsserier.

Rugby i Storbritannien och Irland

Antal registrerade seniorspelare i Storbritannien och Irland, enligt Nisus kartläggning, uppgår till cirka 700 000.

I England uppgår antalet aktiva utövare, inklusive barn och ungdomar, till 2 miljoner varav en fjärdedel är damer/tjejer. Officiellt finns i England 1809 st rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.

I skottland uppgår antalet aktiva spelare, inklusive barn och ungdomar, till 39 000. Antalet rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet, uppgår till 251.

I Wales finns cirka 50 000 registrerade spelare och officiellt 250 rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.

I Irland finns 153 000 registrerade spelare och 221 rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) has started a collaboration with Nisus Medical Ltd regarding market establishment in the UK and Ireland, PolarCool"s first investment in a larger market. The entry into the UK begins with a focus on rugby, the intention being to extend the presence to other sports in the long run.

Nisus Medical Ltd, operating in the UK and Ireland, specializes in helping international manufacturers introduce innovative medical devices in the UK and Ireland (Medical NHS and Private Healthcare). Nisus Medical was founded in 2010 and they have over 20 years of experience in sales and marketing in healthcare from companies such as Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, and Pfizer.

Concussions in rugby are a serious problem and the need is great for innovative equipment to mitigate its serious health consequences. In addition, rugby clubs are expected to be able to use the PolarCap® System in cases of repetitive head impact that clearly have been proven to have neurodegenerative consequences. Rugby, together with football, are the largest sports in the UK and Ireland with about 2.3 million practitioners at junior and senior level.

£1billion (GBP) is traded in the national teams and the highest competition series in Great Britain and Ireland which is the 6 Nations championship. 

Together, Nisus Medical and PolarCool will work, in the main, with the national and regional professional teams of Rugby Union and League, along with schools and universities, which constitute an extensive market, as well as most other rugby organizations and clubs throughout the region.

Nisus Medical see great potential of uptake and sales of the PolarCap® System and consider the potential profitability to be high. By entering the UK and Ireland, PolarCool estimates a large increase of installed systems and revenues during the period 2020-2021, considering that the number of teams in just the top tier bracket is estimated to be more than 80.

Rugby in the UK and Ireland

Number of registered senior players in the UK and Ireland, according to Nisus survey, amounts to approximately 700,000.

In England, the number of active practitioners, including children and adolescents, amounts to 2 million, of which one quarter are ladies/girls. Officially there are 1809 rugby clubs in England, not including schools/universities.

In Scotland, the number of active players, including junior level, amounts to 39,000. The number of rugby clubs, not including schools/universities, amounts to 251.

In Wales there are about 50,000 registered players and officially 250 rugby clubs, not including schools/universities.


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB will be trade under its new ISIN-code with effect from May 7, 2019 due to a reverse split. Last day of trading before the reverse split is May 6, 2019.

Referring to the press release from PolarCool AB April 26, 2019, the company will carry out a reverse split in relations 1:16. The share will be traded under new ISIN code with effect from May 7, 2019. The orderbook-ID will not change. 

Information about the reverse split:
Short name (unchanged): POLAR
Terms: 1 new share for 16 old shares, (1:16)
Current ISIN-code: SE0011670025

New ISIN-code: SE0012570422
Last day of trading with current ISIN-code: May 6, 2019
First day of trading with new ISIN-code: May 7 2019
Orderbook-ID (unchanged):
4RX3
Number of shares after the split: 2 689 912
New Par Value: 0,22 SEK

Stockholm April 26, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com Ordinarie bolagsstämman i PolarCool beslutade den 19 mars 2019 om sammanläggning av aktier 1:16, innebärande att sexton (16) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och PolarCools styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdagen den 8 maj 2019.

• Sista dagen för handel i PolarCools aktie innan sammanläggningen är måndagen den 6 maj 2019

• Första dag för handel i PolarCools aktie efter sammanläggning är tisdagen den 7 maj 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 7 maj 2019 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

• Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer PolarCools aktie att byta ISIN-kod. Från och med tisdagen den 7 maj 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012570422.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 43 038 592 till 2 689 912 aktier med ett kvotvärde om 0,22 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 maj 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sexton kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet 

Nyckeltal (tkr) 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.03.31 2018.03.31 2018.12.31
Nettoomsättning 0 0 0
Summa rörelseintäkter 0 0 7
Resultat efter finansiella poster -1 258 -33 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -18 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 5 026 82 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,66 -0,17


Väsentliga händelser under första kvartalet
 

 •  PolarCool påbörjar etablering i Schweiz med fokus på ishockey, där bolaget presenterat PolarCap® System för ett antal lag i den högsta ligan i landet.
 •  Professor emeritus Yelverton Tegner, som forskat kring hjärnskakningar sedan 1970-talet, går in som Scientific Advisor i PolarCool.
 •  Professor Niklas Marklund, ledande forskare inom forskningsfältet traumatiska hjärnskador, går in som Scientific Advisor i PolarCool.
 •  PolarCool startar utvärdering av kylning som behandlingsmetod för postkommotionellt syndrom.
 •  Bolaget erhåller order från Skellefteå AIK avseende 1 PolarCap® System.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

 •  PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System.
 •  Samarbete med Modo Hockey i HockeyAllsvenskan avseende utvärdering av PolarCap® System.
 •  PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan (SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje kvartalet 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB erhåller order av Svenska Hockeyligan AB (SHL) och sluter avtal att samtliga 14 SHL-lag hyr två PolarCap® System var, totalt 28 st. Ordervärdet är 1 MSEK. Syftet är att etablera en standardiserad behandlingsmetod för att reducera skadorna vid hjärnskakningar och smällar mot huvudet. Löpande uppföljning kommer att äga rum och resultaten kommer även fortsättningsvis att systematiskt dokumenteras, med fokus på att mäta symptomutveckling.

Under de två senaste säsongerna har 12 lag i SHL och HockeyAllsvenskan medverkat i en klinisk studie med PolarCap®, som visar att kylbehandlade spelare har återkommit i spel 33 % snabbare än spelare som inte fått behandling, en statistiskt signifikant effekt. PolarCap® tillämpas i direkt anslutning till misstänkt eller diagnostiserad hjärnskakning.

Ordern från SHL innefattar uthyrning av 28 st PolarCap® System under 24 månader. Varje lag kommer att ha tillgång till två system för att kunna behandla spelare i både hemma- och bortalag. Utöver kylsystemet ingår ett startpaket med förbrukningsartiklar i form av kylmössor, isolering och kylmedium. Förbrukningsartiklarna beräknas generera ytterligare intäkter för PolarCool under avtalsperioden.  

PolarCool har under det andra halvåret 2018 och inledningen av 2019, haft ett nära samarbete med klubbarna i SHL för att utbilda spelare, ledare och övriga i organisationen om fördelarna med PolarCap® System för att minska och lindra hjärnskadorna inom ishockeyn. En standardiserad och homogen tillämpning av metoden skapar goda premisser för att optimera resultaten av kylbehandlingen.

Svenska Hockeyligans Sportchef Johan Hemlin kommenterar;

-          Från SHLs sida ser vi fram emot en fortsatt studie av kylning som behandlingsmetod för hjärnskakningar som en del i vårt arbete för att förbättra spelarnas säkerhet i SHL.

Svensk Ishockeys Centralorganisations (SICO) generalsekreterare Erik Zachrisson kommentererar;

-          SICO har sedan starten av detta projekt varit nyfikna på denna nya behandlingsmetod för hjärnskakningar som sannolikt kan minska symptom och ha positiva effekter vid rehabilitering för våra medlemmar. Med den evidens som nu tillkommit känns det därför väldigt bra att vi tillsammans med SHL tar detta steg som en del i vårt aktiva arbete att förbättra spelarnas säkerhet i SHL, som blir en pusselbit vid rehabilitering, då det viktigaste i arbetet fortfarande är att förbygga så dessa skador inte uppstår. Förhoppningsvis kommer denna fortsatta utvärdering bara bekräfta det som redan framkommit hittills.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Samarbetet med SHL med alla dessa ishockeylag, möjliggör långsiktiga och gedigna utvärderingar av PolarCap® System.

-          Avtalet med SHL och resultaten från den kliniska studien utgör en utmärkt grund för vår fortsatta expansion inom internationell ishockey såväl som inom övriga idrotter. Det finns redan intresse för PolarCap® System bland idrottsorganisationer i utlandet som vi för dialog med. Planen är att implementera och standardisera kylbehandling med PolarCap® i alla idrotts- och fritidsverksamheter där hjärnskador kan uppstå. Följaktligen är avtalet med SHL ett stort steg framåt.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB receives an order from the Swedish Hockey League (Svenska Hockeyligan AB, SHL) which entails that all 14 SHL teams lease two PolarCap® System each, a total of 28. The order value is 1 MSEK. The intent is to establish a standardized treatment method to reduce brain damage subsequent of concussions and repetitive head impacts. The medical teams will monitor the two-year evaluation and the results will continue to be systematically documented, with a focus on measuring symptom relief.

During the last two seasons, 12 teams in SHL and HockeyAllsvenskan have participated in a clinical study with PolarCap®, which shows that treated players have returned to play 33% sooner than the control group, a statistically significant effect. PolarCap® treatment is applied immediately following a suspected or diagnosed concussion.

The order from SHL includes lease of 28 PolarCap® Systems for 24 months. Each team will have access to two systems in order to be able to treat players in both home and away teams. In addition to the cooling unit, a starter kit is included with consumables in the form of cooling caps, insulation and coolant. The consumables are expected to generate additional revenues for PolarCool during the contract period.

During the second half of 2018 and in the beginning of 2019, PolarCool worked closely with the teams in SHL to educate players, leaders and others in the organizations about the benefits of PolarCap® System to reduce and alleviate brain damage in the field of ice hockey. A standardized and homogeneous application of the method creates good premises for optimizing the results of the cooling treatment.

Swedish Hockey League’s Sports Director, Johan Hemlin, comments;

- From SHL"s side, we look forward to a continued evaluation of cooling as a treatment method for concussions, as part of our work to improve overall player safety in SHL.

The Secretary General of the Swedish Ice Hockey Players Association (SICO), Erik Zachrisson, comments;

- Since the start of this project, SICO has been curious about this new treatment method for concussions that is likely to reduce symptoms and have positive effects on rehabilitation for our members. With the addition of the recently announced evidence, it feels very good that we, together with SHL, take this step as part of our active work to improve player safety in SHL. This becomes an important piece of the puzzle during rehabilitation, while the most important thing is still to prevent these injuries from occurring. Hopefully, this continued evaluation will only confirm what has already been announced.

PolarCool"s CEO Iman Ziai comments;

- The collaboration with SHL including all these ice hockey teams enables long-term and solid evaluation of the PolarCap® System.

- The agreement with SHL and the results of the clinical study provide an excellent basis for our continued expansion in international ice hockey as well as in other sports. There is already an interest in PolarCap® System from the sports organizations abroad that we have engaged in dialogue with. The plan is to implement and standardize cooling treatment with PolarCap® in all sports and leisure activities where brain trauma and brain damage can occur. Consequently, the agreement with SHL is a big step forward.

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on April 23, 2019. 


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

Modo Hockey har sedan början av mars, i samband med att damspelare och ledare ur damlagets organisation uttrycklingen efterfrågade PolarCap® System, utvärderat systemet på Fjällräven Center i Örnsköldsvik.

Ordern består av en initial testperiod som sträcker sig fram till augusti. Efter testperioden får Modo möjlighet att teckna avtal som löper 2 alternativt 3 år.

Under de senaste två säsongerna har flera lag i SHL och HockeyAllsvenskan utvärderat PolarCap® System och samtidigt dokumenterat effekterna. Modo har inte deltagit i studien, men blir första lag i HockeyAllsvenskan som placerar en order på PolarCap® System i syfte att erbjuda spelarna i organisationen kylning för att lindra skadorna vid hjärnskakningar och kraftigare smällar mot huvudet.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner.

Den kliniska studien med PolarCap® System som behandlingsmetod vid hjärnskakningar inom ishockey, har nu analyserats i samarbete med Matematiska Institutionen för statistik vid Umeå Universitet och bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner samt professor Niklas Marklund.

Totalt har 52 fall hittills rapporterats i studien, och resultaten, vilka är statistiskt signifikanta, visar att kylda spelare återgår i spel 33 % snabbare än spelare som inte har erhållit behandling.

-          De intressanta studieresultaten kommer mynna ut i en vetenskaplig publikation från Lunds Universitet. Vi kommer även presentera resultaten för respektive organisation inom ishockeyn under våren, meddelar VD Iman Ziai.

Studien har bedrivits under tre säsonger, i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden.

Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 10,5 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p=0,038).

Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (3 av 16; 19 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 25; 8%). Underlaget här är dock litet och resultaten kan därför inte säkerställas statistiskt.

Resultaten indikerar att tidigt insatt kylbehandling är en lovande behandlingsmetod som kan förkorta tiden till återgång till spel efter hjärnskakningar inom ishockey.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System.

The clinical pilot study with PolarCap® System as treatment method for concussion in ice hockey, has now been analyzed in collaboration with the Department of Mathematics at Umeå University and the company"s scientific advisors, Professor Emeritus Yelverton Tegner and Professor Niklas Marklund.

In total, 52 cases have been reported so far in the study, and the results, which are statistically significant, show that players treated with PolarCap® return to play 33% earlier than players who have not received treatment.

-          These interesting results will culminate in a scientific publication from Lund University. We will also present the results for the elite ice hockey organizations in the upcoming period, announces CEO Iman Ziai.

The study has been conducted during three seasons, in collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion.

A total of 12 teams have participated in the study; The intervention group has used PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 10.5 days. The results are statistically significant (p = 0.038).

In addition, more players in the control group (3 out of 16; 19%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 out of 25; 8%). However, this data is small, and the results cannot therefore be statistically confirmed.

Overall, the results show that early cooling as an acute treatment method for concussions in this study has had positive effects.

 

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on April 8, 2019. 


For more information

Iman Ziai – VD                                         
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

Friskvårdspoolen Niklas Borgenäs AB, med kliniker i Spånga och Arboga, inleder samarbete med PolarCool för att utvärdera kylning med PolarCap® System i rehabiliteringssyfte. Friskvårdspoolen kommer under en period om 2 månader testa PolarCap® System bland patienter som lider av postkommotionella besvär.

PolarCool betraktar samarbetet som ett viktig steg i ambitionen att etablera PolarCap® System inom bolagets nya affärsområde, Rehab. Bolagets huvudfokus utgörs dock alltjämt utav verksamheten inom idrottsmedicin där PolarCap® System tillämpas i den akuta fasen direkt efter hjärnskakning eller vid upprepat våld mot huvudet.

Friskvårdspoolen, Niklas Borgenäs, kommenterar;

-        Jag och min kollega Jani Talvaloja ser verkligen fram emot att börja jobba med PolarCap® System. Då vi ständigt försöker utveckla oss för att kunna hjälpa våra patienter på bästa vis så kommer kylning som behandling för whiplashskador och postkommotionella besvär medföra att dem patienterna kommer kunna återhämta sig snabbare.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar:

-        Friskvårdspoolen har uttryckt tydligt stöd åt behandlingsmetoden och vill därför utvärdera selektiv, kontrollerad och temperaturreglerad kylning med PolarCap® System. Kliniken har redan behandlat ett antal idrottare och överlag erhållit positiv respons. Vi ser fram emot samarbetet med Friskvårdspoolen och den fortsatta etableringen inom affärsområde Rehab. Jag gör bedömningen att det nya affärsområdet har god potential för kommersialisering.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har erhållit order om ett (1) PolarCap® System från Skellefteå AIK. Affären utgörs av ett hyresavtal som löper 24 månader från och med augusti 2019. Ordern är subventionerad men ger ett starkt signalvärde för PolarCool som tidigare kommunicerat att försäljning beräknas påbörjas andra halvåret 2019.

Under de senaste två säsongerna har flera lag i SHL och HockeyAllsvenskan använt PolarCap® System på prov och samtidigt dokumenterat effekterna. Skellefteå AIK är först ut med att placera en order på PolarCap® System i syfte att erbjuda samtliga spelare kylning för att lindra skadorna vid hjärnskakningar och kraftigare smällar mot huvudet.

Utöver kylsystemet omfattar ordern även ett startpaket med förbrukningsartiklar i form av kylmössor, isolering och kylmedium. Under avtalstiden kan förbrukningsartiklar generera ytterligare intäkter.

Skellefteås läkare Erkki Venälainen kommenterar;

-        Jag är glad att vi i Skellefteå AIK som förening fortsätter tillhandahålla PolarCap® System till våra spelare under de två kommande säsongerna. Då vi haft systemet i snart 3 år har vi på nära håll kunnat utvärdera produkten och såväl vi i det medicinska teamet som spelarna är fortsatt positiva till behandlingsmetoden. Vi hoppas nu på ett utvidgat samarbete inom SHL i denna fråga där vi tror att användandet av PolarCap® System kan vara en del i arbetet att komma tillrätta med hjärnskakningsproblematiken inom ishockeyn. 

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Bolagets första avtal är onekligen en viktig milstolpe för oss, men framförallt har den ett värdefullt signalvärde då beställaren är ett utav lagen i SHL som de senaste säsongerna nyttjat PolarCap® System. Skellefteås läkarteam har haft stor och positiv erfarenhet av kylbehandlingen och ordern är ett kvitto på potentialen i produkten. Vår uppfattning är att Skellefteå ser allvarligt på hjärnskakningsproblematiken och läkarteamet arbetar aktivt kring frågor som berör spelarnas hälsa. Dialogen med Skellefteå har från start varit positiv och efter att de fått ta del av de senaste forskningen men även det preliminära resultatet av hjärnskakningsstudien känns det glädjande att de med handling visar att de tror på vår produkt.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                           
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

(Rättelse: I förra versionen uppgavs omval av styrelseledamot Hans Andersson. Rättad version anger Anders Hansson)

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Anders Hansson och Iman Ziai (omvalda), till styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald).

-Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

-Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

-Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Hans Andersson och Iman Ziai (omvalda), till styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald).

-Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

-Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

-Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i BrainCool AB (publ) bör 84 procent hänföras till dessa aktier och 16 procent till erhållna aktier i PolarCool AB (publ).

Se nedan länk till Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2019:6 samt Skatteverkets meddelanden SKV M2019:9.

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa168397119551671d/1552916413864/SKV%20A%202019_6.pdf

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa16839711955166aa/1552903900580/SKV%20M%202019_9.pdf


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) fortsätter att stärka bolagets nätverk inom idrottsmedicin när Karin Granberg, MD, går med i PolarCools Advisory Network. Tillsammans med bolagets vetenskapliga rådgivare utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

Karin Granberg har varit verksam som läkare i 30 år. Hon har bland annat arbetat som distriktsläkare, företagsläkare och idrottsläkare. Karin var lagläkare för Skellefteå AIK (SAIK) i SHL under 9 år och ansvarig för att introducera PolarCap® System i organisationen.

Därtill har Karin under två säsonger varit läkare i tv-programmet Expedition Robinson, och nyligen blev hon utsedd till läkare i SVTs tv-program Fråga doktorn.

Sonen Petter Granberg spelade fem säsonger i AHL och NHL och är numera tillbaka i Skellefteås trupp.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Vi är oerhört glada över att välkomna Karin Granberg till PolarCools Advisory Network. Karin var ansvarig för installationen av PolarCap® System i SAIK och har sedan starten uttryckt stöd för projektet. Hon har stor och positiv erfarenhet från PolarCap@ System från tiden i SAIK och uppskattar att cirka 30 spelare i de olika lagen har nyttjat utrustningen. Karins inställning till forskning passar väl med vår strategi och ambition att bredda information och kunskap om behandling av hjärnskador med PolarCap® System.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att Mats Pernhem, Södertälje Sportklubbs klubbdirektör, väljs in som ny styrelseledamot i PolarCool vid årsstämman 19 mars 2019. Om förslaget godkänns kommer styrelsen att utökas och förstärkas med såväl kommersiell kompetens och erfarenhet som ett stort engagemang för idrott och ishockey.

Mats Pernhem, 60 år, har en omfattande meritlista och erfarenhet från affärslivet. Mats har varit affärsområdeschef för Personlig Assistans inom Frösunda Omsorg AB. Hans ansvar omfattade verksamheter som omsatte cirka två miljarder kr med cirka 6 000 medarbetare. Mats har tidigare bland annat även varit VD på Rehab Station AB (medicinsk rehabilitering), VD på HKC Hotels (hotellkedja) och Restaurangchef på Idre Fjäll. Hans engagemang inom idrott och ishockey började i IF Troja-Ljungby och han har genom åren varit knuten som tränare, lagledare och styrelseledamot i flera hockeyföreningar.

Mats Pernhem avser även att investera och bli aktieägare i PolarCool genom att förvärva aktier över marknaden.

PolarCools styrelseordförande Mats Forsman kommenterar:

-          Det är väldigt glädjande att vi kan engagera Mats Pernhem i PolarCools verksamhet. Bolaget tillförs omedelbar kompetens inom affärsutveckling och kunskap om villkoren inom idrottsvärlden liksom ett brett nätverk. Vi är övertygade att Mats starka passion för hockey och ungdomar samt hans entreprenörsanda blir en stor tillgång för bolaget. Att Mats dessutom har för avsikt investera och bli aktieägare i bolaget vittnar om hans tro på PolarCools potential.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har nåtts av det tragiska beskedet att styrelseledamoten Bengt Furberg har avlidit. Bengt var en av initiativtagarna till satsningen på idrottsmedicin och bildandet av PolarCool. Bengt kommer vara oerhört saknad. Våra tankar går till hans familj.

Styrelsen har tillsammans med ett antal aktieägare inlett processen med att hitta ett förslag till ny styrelseledamot inför årsstämman 19 mars 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool fortsätter stärka bolagets vetenskapliga grund och breddar sitt internationella nätverk genom att anlita professor Niklas Marklund, MD, Ph.D som Scientific Advisor. Rekryteringen ligger i linje med PolarCools strategiska ambition att knyta ledande experter inom idrottsmedicin, neurologi och hjärntrauma som rådgivare till bolagets verksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga informationskällor för bolaget och rådgivarna kommer rådfrågas om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten.

Niklas Marklund, professor i Neurokirurgi vid Lunds Universitet, och dessförinnan professor och forskare vid Institutionen för neurovetenskap, enheten för Neurokirurgi vid Uppsala Universitet, är en av de ledande forskarna inom forskningsfältet traumatiska hjärnskador och har senaste åren fokuserat allt mer på hjärnskakningsområdet. Professor Marklund är aktuell med studier av hjärnskakning inom svensk elitfotboll samt flertal studier av idrottare med post-komotionellt syndrom. Professor Marklund har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar och medverkat vid ett flertal studier av biomarkörer vid hjärnskakning.

Niklas Marklund har stor erfarenhet av vetenskapliga studier på idrottare och har under flertal år anlitats som föreläsare både nationellt och internationellt om hjärnskakning inom idrotten.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Det är med stor entusiasm som vi välkomnar professor Niklas Marklund som vetenskaplig rådgivare till PolarCool. Med hans expertis och gedigna kunskaper får PolarCool tillgång till viktig kunskap inom bolagets verksamhetsområde och kan därmed kvalietssäkra och vidareutveckla de kliniska och vetenskapliga aspekterna av verksamheten.

Professor Marklunds inträde som vetenskaplig rådgivare innebär att PolarCool nu har tillsatt de två Scientific Advisors som bolagets strategi medför. Sedan tidigare har PolarCool offentliggjort att professor emeritus Yelverton Tegner gått in som Scientific Advisor, således anser bolaget att den vetenskapliga basen för vidareutvecklingen är befäst.

Utöver samarbete med Scientific Advisors har PolarCool etablerat ett så kallat Advisory Network som bistår PolarCool med ytterligare kunskap och erfarenhet samtidigt som nätverket bidrar med att generera snabb respons på användningen av PolarCap® System.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 mars 2019, kl 10.30 i PolarCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund (byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 mars 2019;
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2019

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@polarcool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.PolarCool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 13 mars 2019 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 13 mars 2019. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt

12. Belut om sammanläggning av aktier (”omvänd split”)

13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. Stämman avslutas


Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt förslaget i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.


Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 8, 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Bengt Furberg, Mats Forsman, Anders Hansson och Iman Ziai omväljs som styrelseledamöter för en period intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en period intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Lars Nilsson till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om sammanläggning av aktier (”omvänd split”) (punkt 12)

Styrelsen i PolarCool har fattat beslut att föreslå en sammanläggning (s.k. omvänd split) av aktierna i PolarCool AB (publ). Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Styrelsen föreslår en sammanläggning där 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr.

Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas att besluta om avstämningsdag för Sammanläggningen.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

Detta förslag är villkorat beslutet om sammanläggning av aktier och medför att styrelsen även föreslår en ändring i bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier i bolaget. Styrelsen föreslår därför att gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i februari 2019

PolarCool AB (publ)

STYRELSEN


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Flerårsöversikt (KSEK) 

                                                                                       2018              2017

Nettoomsättning                                                                  0                   0

Resultat efter finansiella poster                                   -2 202               -24    

Balansomslutning                                                        13 933           4 031

Antal anställda                                                                      3                  0

Soliditet (%)                                                                       92                0,6


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Den 21 februari presenterar på PolarCool Aktiespararnas event i Tingsryd.

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper. Organisationen har mer än 70 000 medlemmar och är medlem i World Federation of Investors, som representerar cirka 500 000 aktiemarknadsinvesterare.

Information om eventet:

Starttid:         21 februari, kl 18:30

Sluttid:          21 februari, kl 20:30

Pris:              70 kr (50 kr för medlemmar)

Plats:             Örnen

Adress:          Dackegatan 38, Tingsryd

Anmälan kan göras via följande länk:

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-37


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.